CONSEIL MUNICIPAL DE RENNEMOULIN


Arnaud Hourdin, mairePatrick LAINE, 1er adjoint

Sylvain AGUIRRE, 2eme adjoint

Pierre Lecutier, 3eme adjoint


François-Xavier SCHÜTZ,

Conseiller municipal

Fleur SERVANT,

Conseillère municipale

 

Laurent CLAVEL

conseiller municipal

Bertrand DELHOTEL

conseiller municipal


Florence GADALA, Conseillère municipale

Benjamin DEVELAY

Conseiller municipal

Bernard FEYS

Conseiller municipal